Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หมู่บ้านผ้าไหม
หมู่บ้านผ้าไหม
วัดเฉินก๊วก
วัดเฉินก๊วก
อ่าวฮาลองเบย์
ไนท์มาเก็ต ฮาลองเบย
อ่าวฮาลองเบย
เกาะไก่ชน
ถ้ำนางฟ้า
ถนน 36 สาย
ทะเลสาบคืนดาบ
เต่ายักษ์
หุ่นกระบอกน้ำ
สุสานโฮจิมินห์
เจดีย์เสาเดียว
พิพิธภัณฑ์ทหาร
 
 
วันแรก (กรุงเทพฯ-ฮานอย-วัดเฉินก๊วก-ไนท์มาเก็ตฮาลอง
04.30 น.  รับคณะพร้อมกันที่สุวรรณภูมิ มีเจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการตรวจเอกสารและสัมภาระ 
06.55 น.  ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย พักผ่อนและทานอาหารอิสระตามอัธยาศัย บนเครื่องบิน
08.40 น.  ถึงสนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านไปเที่ยวชมที่ หมู่บ้านผ้าไหม ซึ่งอาชีพ      
  หลักของคนในหมู่บ้าน คือการทำผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ที่ทำขายจะเป็นงานที่ใช้ฝีมือในการทำเพียงอย่างเดียว
  จำหน่ายในราคาถูกและเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี  เหมาะที่จะซื้อเป็นของฝากกลับบ้าน นอกจากนั้นยังมีสินค้าอื่นๆ
  อีกมากมายที่ท่านสามารถเลือกชมได้อย่างไม่มีเบื่อ
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน ที่ห้องอาหารชื่อ PHO 24 เป็นร้านเฝอที่เป็นต้นตำรับและมีชื่อเสียงที่สุดในเวียดนาม
  จากนั้นนำทุกท่านไปที่ วัดเฉินก๊วก ซึ่งเป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็น
  อย่างมาก วัดเฉินก๊วกตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณทะเลสาบตะวันตก เป็นทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดใน
  เมืองฮานอย และนำท่านไปนมัสการต้นมหาโพธิ์ที่นำมาจากประเทศอินเดียและเจดีย์หลายชั้น เพื่อเป็นสิริมงคล
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่อ่าวฮาลอง ดินแดนแห่งมังกรหลับไหล (ระหว่างการเดินทางแวะร้านค้า อิสระพักผ่อน
  คลายอิริยาบถ เข้าห้องน้ำหรือเลือกซื้อของที่ระลึกจากทางร้านค้า)
18.00 น.  รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรมหรือสถานที่ใกล้เคียง หลังอาหารมื้อค่ำนำท่านไป ไนท์มาเก็ตฮาลอง ตลาดแห่งนี้
  มีสินค้าพื้นเมืองให้เลือกอย่างมากมาย เช่น กระเป๋าผ้าไหม, ไม้หอมแกะสลัก, กระเป๋าปักเลื่อม, ชุดอ่าวหญ๋าย
  (ชุดประจำชาติเวียดนาม) สินค้ามีราคาถูก เหมาะที่จะซื้อเป็นของที่ระลึกหรือเป็นของฝากกลับบ้าน 
19.00 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก BLUE SKY HOTEL
 
วันที่สอง    (ล่องอ่าวฮาลอง-กรุงฮานอย-ถนน 36 สายเก่า-ทะเลสาบคืนดาบ-วัดหงอกเซิง)
07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า  นำท่านออกเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อล่องเรือชมความงามตามธรรมชาติที่สรรสร้างด้วยความ
  งดงาม ดังภาพวาดโดยจิตกรเอกอ่าวฮาลองประกอบด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่กว่า 1900 เกาะ และได้รับการ  
  ประกาศเป็น “มรดกโลก” โดยองค์การยูเนสโก อ่าวแห่งนี้เต็มไปด้วยภูเขาหินปูนมากมาย ระหว่างการล่อง
  เรือท่านจะได้ชมความงามของเกาะแก่งต่าง ๆ ทั้ง เกาะหมา เกาะแมว เกาะไก่ชน และนำท่านไปถ้ำนางฟ้า
  ชมหินงอกหินย้อยมากมาย ล้วนแต่สวยงามและน่าประทับใจยิ่งนัก ถ้ำแห่งนี้เพิ่งถูกค้นพบเมื่อไม่นานมานี้
  ได้มีการประดับแสงสีตามผนังและมุมต่างๆ ในถ้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถ้ำท่านจะได้เห็นความสวยงามตาม
  ธรรมชาติที่เสริมเติมแต่งโดยมนุษย์ แสงสีที่ลงตัวทำให้เกิดจินตนาการรูปร่างต่าง ๆ มากมายทั้ง รูปมังกร
  เสาค้ำฟ้าทั้ง 4 เสา รูปปีกอินทรี รูปนางฟ้า รูปคู่รักหนุ่มสาว พระพุทธรูป และสามารถเลือกซื้อสิ้นค้ากลับ
  ไปเป็นที่ระลึก ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือฮาลอง
12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวันบนเรือแบบซีฟู๊ด ถึงท่าเรือฮาลอง นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงฮานอย โดยรถโค้ชปรับ
  อากาศชั้นหนึ่ง โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง (โดยระหว่างแวะชมศูนย์หัตกรรมของคนพิการ) เลือก
  ซื้อสินค้าเป็นที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองมากมายเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้พิการเหล่านี้ถึงกรุงฮานอย นำท่าน
  เดินทางสู่ใจกลางเมืองย่านถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย
  ชมทะเลสาบคืนดาบ ทะเลสาบใจกลางเมืองฮานอย ทะเลสาบแห่งนี้มีตำนานกล่าวว่า ในสมัยที่เวียดนามทำสงคราม
  สู้รบกับประเทศจีน กษัตริย์แห่งเวียดนามได้สงครามมาเป็นเวลานาน แต่ยังไม่สามารถเอาชนะทหารจากจีนได้
  ทำให้เกิดความท้อแท้พระทัย เมื่อได้มาล่องเรือที่ทะเลสาบแห่งนี้ได้มีปฏิหารย์ มีเต่าขนาดใหญ่ตัวหนึ่งได้ยื่นดาบ
  วิเศษให้พระองค์เพื่อทำสงครามกับประเทศจีน หลังจากที่พระองค์ได้รับดาบมาแล้ว พระองค์ได้กลับไปทำสงคราม
  อีกครั้ง และได้รับชัยชนะเหนือประเทศจีน ทำให้บ้านสงบสุข เมื่อเสร็จศึกสงครามแล้ว พระองค์ได้นำดาบมาคืนที่
  ทะเลสาบ แห่งนี้ หลังจากนั้นนำท่านข้ามสะพานแสงอาทิตย์ สู่กลางทะเลสาบ ชมวัดหงอกเซิน เป็นวัดโบราณภาย
  ในประกอบด้วยศาลเจ้าโบราณและเต่าสต๊าฟขนาดใหญ่ ซึ่งมีความเชื่อว่าเต่าตัวนี้ คือเต่าศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 2 ตัวที่
  อาศัยอยู่ในทะเลสาบแห่งนี้มาเป็นเวลาช้านาน และพาท่านไปชมการแสดงระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ ศิลปกรรม
  ประจำชาติเอกลักษณ์ของประเทศเวียดนามและมีแห่งเดียวในโลก ชมความสามารถในการเชิดหุ่นกระบอก
  (เชิดจากในน้ำ) เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน ของชาวเวียดนาม และตำนานสถานที่สำคัญต่างๆ ในกรุงฮานอย
18.00 น. เช็กอินที่โรงแรม (…………… 3 ดาว) /เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม    (สุสานโฮจิมินห์-วิหารวรรณกรรม-พิพิธภัณฑ์ทหาร-วัดวิหารวรรณกรรม)
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า และนำท่านเดินทางไปตัวเมืองฮานอย นครหลวงเก่าแก่ ซึ่งจะมีอายุครบ 1000 ปี
  ค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนาม ซึ่งเมืองแห่งนี้รักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้
  อย่างเหนียวแน่น ชมสถาปัตยกรรมแบบฝรั่งเศส ตึกอาคารที่สำคัญต่าง ๆ เป็นการก่อสร้างสไตล์ฝรั่งเศส
  ต้นไม้สองข้างทางอายุกว่าร้อยปี ให้ความร่มรื่นและสบายตายิ่งนัก และไปสุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์
  (สุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์ จะปิดบริการทุกวันจันทร์และวันศุกร์ของสัปดาห์ และปิดบริการช่วงเดือน
  ตุลาคม-พฤศจิกายน ห้ามใส่ขาสั้นและรองเท้าแตะ) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนามผู้ที่รวมเวียดนาม
  เป็นประเทศและเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนาม ในสุสานเก็บศพท่านโฮจิมินห์ ซึ่งได้ทำ
  การเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี ไม่เน่าเปื่อย มีเจ้าหน้าที่ดูแลและค่อนข้างเข้มงวด ทำเนียบประธานาธิบดี
  ที่ทางรัฐบาลสร้างให้ท่านโฮจิมินห์แต่ท่านไม่อยู่ ท่านเลือกที่จะอยู่บ้านไม้หลังเล็กที่อยู่หลังทำเนียบ
  จึงใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกแทน และนำท่านไปชมวัดเจดีย์เสาเดียว วัดรูปทรงดอกบัว ตั้งอยู่กลางสระบัว
  วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาให้แก่เจ้าแม่กวนอิม โดยตำนานได้กล่าวว่า ได้มีกษัตริยองค์หนึ่ง
  ต้องการมีพระโอรสมากและรอมาเป็นเวลานานยังคงไม่สมหวัง จนคืนหนึ่งได้สุบินเห็นพระโพธิสัตว์กวนอิม
  มาปรากฎที่สระดอกบัวและได้ประทานโอรสให้กับพระองค์ หลังจากนั้นไม่นานพระองค์ก็มีพระโอรส จึงได้
  สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นกลางสระบัว เพื่อเป็นการขอบคุณพระโพธิสัตว์กวนอิม ชมพิพิธภัณฑ์โฮจิมินห์
  ช่างชาวรัสเซียเป็นคนออกแบบและก่อสร้าง และเป็นสถานที่เก็บรวมรวบเรื่องราวต่างๆ ของท่านโฮจิมินห์
  ตั้งแต่เด็กจนโต ขั้นตอนการปฏิวัติและกอบกู้เอกราช จนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ชมพิพิธภัณฑ์ทหาร เป็นแหล่งที่รวบรวมประวัติศาสตร์ทางการทหารในด้านต่างๆ
  รวมทั้งการสงครามและอาวุธต่างๆ ที่ใช้ในระหว่างสงครามเวียดนามและฝรั่งเศสและไปวัดแห่งวรรณกรรม
  วัดโบราณ ซึ่งมีประวัติความเป็นมายาวนานนับร้อยปี เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและเป็นสถานที่ใช้สอบจ้องวน
  ภายในวัดมีป้ายหินเอาไว้เพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเป็นจ้องวนและมีศาลเทพเจ้าขงจื๊อและสานุศิษย์  
18.00 น.   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร .....
  นำท่านเข้าสู่ที่พัก CWD HOTEL ระดับ 3 ดาว / เทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่     (กรุงฮานอย-สนามบินสุวรรณภูมิ)
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่สนามบิน Noi Bai เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ ตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ
  และเชิญท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษีจากร้านปลอดภาษี
09.15 น.  ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
1.05 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กลับบ้านด้วยความประทับใจโดยสวัสดิภาพทุกๆ ท่าน
 
โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา
 
www.ชมรมคนอิ่มบุญ.com มือถือ: 081-447-0594 e-mail: aimboon2011@hotmail.com