Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
ตัวเมืองฮานอย วัดหง็อกเซิ่น (วัดเนินหยก) ทะเลสาบคืนดาบ ถนน 36 สาย
หุ่นกระบอกน้ำ เต่ายักษ์ วัดวันเหมียว สุสานโฮจิมินห์
ทำเนียบประธานาธิบดี บ้านพักลุงโฮ เจดีย์เสาเดียว อ่าวฮาลองเบย์
วิถีชีวิตของคนเวียดนาม ไนท์มาเก็ต ฮาลองเบย์ ของฝากฮาลองเบย์ ถ้ำด่งเทียนกุง
 
 
วันแรก  (มุกดาหาร-สะหวันนะเขต-เมืองวินห์)
07.00 น.  เจ้าหน้าที่วังทองการท่องเที่ยวรับคณะที่มุกดาหารด้วยรถปรับอากาศนำเที่ยวลาว รับประทานอาหารเช้าที่ร้านอาหารในมุกดาหาร
  เดินทางสู่สะพานมิตรภาพไทย-ลาว ผ่านการตราหนังสือไทย-ลาวและออกเดินทางสู่ชายแดนน้ำพาวสปป.ลาว-เกาแจวของเวียดนาม
12.00 น. รับประทานอาหารที่ร้านอาหารที่บ้านหลักซาว หลังรับประทานอาหารออกเดินทางสู่ชายแดนบ้านน้ำพาวต่อ
16.00 น. ถึงด่านน้ำพาว-เกาแจว ผ่านการตราหนังสือผ่านแดนที่ด่านลาว-เวียดนามออกเดินทางสู่เมืองวินห์
17.00 น. ถึงเมืองวินห์ นำท่านเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รับประทานอาหารค่ำที่ร้านอาหารของโรงแรมและเข้าที่พักพักผ่อน
  ตามอัธยาศัย
   
วันที่สอง (วินห์-ฮานอย-วัดหง็อกเซิ่น-ทะเลสาบคืนดาบ-ถนน 36 สาย-หุ่นกระบอกน้ำ)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วออกเดินทางสู่ฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม
12.00 น. ถึงกรุงฮานอย เมืองหลวงเวียดนาม รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในกรุงฮานอย นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญๆ เช่น
      - วัดวันเหมียว หรือวัดจอหงวน ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศเวียดนาม
      - วัดหง็อกเซิน ตั้งอยู่บนเกาะทางด้านเหนือของทะเลสาปคืนดาบ บรรยากาศเงียบสงบร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ล้อมรอบด้วยน้ำ
      - ชมกระดองเต่ายักษ์ 1000 ปี พร้อมตำนานเต่าศักดิ์สิทธิ์แห่งทะเลสาบคืนดาบ
      - ย่านถนนเก่า 36 สาย ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ เสื้อผ้า ของเซรามิก
        เครื่องดนตรีที่ทำจากไม่ไผ่ เรือสำเภาไม้จำลอง ภาพประดับทำจากเปลือกไข่ ของใช้ ผลไม้ ต่าง ๆ อีกมากมาย
18.00 น. เข้าพักที่โรงแรม Hang Nga รับประทานอาหารค่ำที่โรงแรม แล้วนำท่านไปชมการแสดงเชิดหุ่นกระบอกน้ำซึ่งเป็นเอกลักษณ์
  ของเวียดนาม และชมเรื่องราวที่สนุกสนานเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนเวียดนามที่ผูกพันกับสายน้ำ ประกอบการแสดง
  ด้วยดนตรีพื้นเมืองและการเดี่ยว “พิณสายเดียว” เป็นการเดี่ยวพิณที่ยอดเยี่ยมมากจนได้รับการกล่าวขวัญจากคนทุกชาติ
  ทุกภาษาที่ได้พบเห็น หลังจากจบการแสดงแล้วนำท่านกลับเข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่สาม (สุสานโฮจิมินห์-ธรรมเนียมประธานาธิบดี-บ้านพักลุงโฮ-วัดเสาเดียว-อ่าวฮาลองเบย์)
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม หลังจากนั้นนำท่านชมสถานที่ต่างๆ ของเวียดนามดังนี้
     - สุสานโฮจิมินห์ เคารพศพของท่านโฮจิมินห์ อดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของชาวเวียดนาม ภายในสุสานจะได้พบศพของ
       ท่านโฮจิมินห์ที่เก็บรักษาด้วยน้ำยาอยู่ในโลงแก้วมีสภาพ 100% ตั้งแต่ศรีษะจรดปลายเท้าและมีทหารอารักขารอบทิศ
       (วันจันทร์และวันศุกร์ด้านในของสุสานจะปิด)
     - ทำเนียบประธานาธิบดี ซึ่งเคยเป็นที่ทำงานของผู้สำเร็จราชการของประเทศต่างๆ ในแถบอินโดจีน
     - บ้านพักโฮจิมินห์เป็นบ้านที่ท่านโฮจิมินห์เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2501-2512
     - วัดเสาเดียว จะมีลักษณะคล้ายดอกบัว ตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวกลางสระบัว สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ภายในประดิษฐาน
       รูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10 กร ท่านสามารถขึ้นไปนมัสการบนวิหารได้
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารในกรุงฮานอย แล้วนำท่านออกเดินทางสู่อ่าวฮาลองเบย์ มรดกโลกทางธรรมชาติ
  ด้วยระยะทางประมาณ 180 กม. ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 3-3.5 ชม. ในระหว่างทางจะได้พบและสัมผัสวิถีชีวิต
  ความเป็นอยู่ของชาวชนบทแห่งเวียดนาม รวมทั้งสภาพภูมิประเทศและทิวทัศน์ตลอดเส้นทาง
16.00 น. ถึงฮาลองเบย์ เข้าที่พักโรงแรม Diamond พักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารอ่าวฮาลองเบย์ หลังอาหารค่ำเที่ยวชมบรรยากาศค่ำคืนของอ่าวฮาลองเบย์ได้ตามอัธยาศัย
 
วันที่สี่ (อ่าวฮาลองเบย์-ถ้ำด่งเทียนกุง-เมืองวินห์)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่ห้องอาหารของโรงแรม แล้วนำท่านเดินทางสู่ท่าเรืออ่าวฮาลองเบย์ของเวียดนามถึงท่าเรือนำคณะลงเรือ
08.00 น. ล่องอ่าวฮาลองเบย์ ชึ่งได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก้ให้เป็นมรดกโลกถึง2 ครั้ง ให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมและทาง
  ธรณีวิทยา ล่องเรือชมเกาะน้อยใหญ่กว่าสองพันเกาะที่สลับซับซ้อนราวมองภาพ 3 มิติ ชมถ้ำด่งเทียนกุง ที่มีหินงอกหินย้อย
  รูปร่างต่าง ๆ ทำให้ผู้ชมสามารถเพลิดเพลินไปกับจินตนาการมากมายตลอดวัน
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันแบบซีฟู๊ดสดๆ บนเรือ และสามารถซื้อเพิ่มเติมได้จากเรือกระชังของชาวประมงที่มาเร่ขาย
  หลังจากนั้นนำคณะเดินทางกลับขึ้นฝั่ง อำลาอ่าวฮาลองเบย์เดินทางสู่เมืองวินห์
17.00 น.   ถึงเมืองวินห์เช็คอินเข้าที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว รับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมและเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ห้า (วินห์-สำหวันนะเขต-มุกดาหาร)
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อำลาเมืองวินห์เดินทางสู่ด่านเกาแจวและด่านน้ำพาว ผ่านขั้นตอนการตราหนังสือผ่านด่าน
  ตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางเมืองหลักซาวของ สปป.ลาว
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคารบ้านหลักซาว หลังอาหารกลางวันนำคณะออกเดินทางสู่เมืองสะหวันนะเขต
17.00 น. ถึงด่านสะหวันนะเขต ผ่านการตราหนังสือผ่านแดนนำคณะข้ามสะพานมิตรภาพสู่มุกดาหารประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
 
 
 
โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา
 
www.ชมรมคนอิ่มบุญ.com  มือถือ 081-447-0594
   e-mail: aimboon2011@hotmail.com