Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
วันแรก   หาดใหญ่-ท่าเรือตำมะลัง-ลังกาวี-สุสานพระนางเลือดขาว-พิพิธภัณฑ์ ดร.มหาธีร-เคเบิ้ลคาร์
08.05 น.     เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ให้การต้อนรับท่าน ณ จุดนัดพบสนามบินหาดใหญ่ จากนั้นนำคณะเดินทางสู่     
  ท่าเทียบเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล
09.20 น. ถึงท่าเทียบเรือตำมะลัง จ.สตูล นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง (ฝั่งไทย)
09.30 น.  นำท่านมุ่งหน้าสู่หมู่เกาะแห่งมนต์ขลัง “เกาะลังกาวี” โดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ  ระหว่างนั่งเรือรับฟัง
  บรรยายจาก ทีมงานมัคคุเทศก์และกิจกรรมนันทนาการ
10.30 น.   ถึงเกาะลังกาวี ตรวจหนังสือเดินทาง จากนั้นนำท่านเยี่ยมชม สุสานพระนางมัสสุรี ผู้สาปเกาะลังกาวี ไว้   7 ชั่ว อายุคน    
  พิพิธภัณฑ์ดร.มหาธีร์  มูฮัมหมัด ชมของที่ระลึกที่นานาประเทศมอบไว้ให้แก่อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นจำนวนมาก
  อาทิ เครื่องแก้วคริสตัล รถยนต์  ผ้าไหม ฯลฯ
   
เที่ยง บริการอาหารเที่ยง (1) ณ. ภัตตาคาร  จากนั้น นำท่านเข้าชม จากนั้นนำคณะเดินทางสู่ Cable Car นั่งกระเช้าลอยฟ้า
  ที่ทันสมัย ซึ่งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลกว่า 700 เมตร  ชมทัศนียภาพบนยอดเขา Mat Clncang ภายในอ้อมกอดธรรมชาติ
  ที่เงียบสงบของเกาะลังกาวี และทัศนียภาพของเกาะตะรุเตาของฝั่งทะเลอ่าวไทย จากยอดเขาสูง รื่นรมย์ไปกับธรรมชาติ สายลม
  ท้องทะเลสีคราม จากนั้นนำท่านเดินทาง ช้อปปิ้งที่ ตลาดกัวฮ์  ให้ท่านได้เลือกสินค้าปลอดภาษีได้อย่างจุใจ อาทิ เหล้า บุหรี่ 
  โรตี เครื่องสำอางค์ น้ำหอม ช้อคโกแลต เสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัวนานาชนิด ฯลฯ
ค่ำ บริการอาหารค่ำ  (2) ณ. ภัตตาคาร จากนั้น เช็คอินเข้าโรงแรม ให้ท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยพัก ณ
  โรงแรมเบลล่า วิสต้า (ระดับ 3 ดาว) หรือเทียบเท่า
 
วันที่สอง ตลาดกัวส์-Under Water World-ดาตารันลัง-ท่าเทียบเรือตำมะลัง
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (3)   จากนั้น นำท่านชมโลกใต้น้ำ Under Woter World ซึ่งเป็นสถานที่แสดง
  สิ่งมีชีวิตใต้น้ำ มีทั้งปลาน้ำจืดและปลาทะเลที่หาชมได้ยาก สิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่แสดงไว้มีมากกว่า 5,000 ชนิด แสดงไว้ในถังกระจก
  มากกว่า 100 ถัง ซึ่งมีขนาดต่างๆกันรวมทั้งขนาดยักษ์ที่มีสัตว์น้ำชนิดใหญ่ อาทิเช่น ปลาฉลาม ปลากระเบธง ปะการัง เต่าตะนุ
  เขียวและอื่นๆ อีกมากมาย  ท่านสามารถเดินทางผ่านอุโมงค์ยาว 15 เมตร ที่มีถังตั้งเรียงรายให้ชมและรวมทั้งได้ชมสวนใต้น้ำ
  ซึ่งประกอบด้วยต้นสาหร่าย ต้นไม้ทะเลและปลานานาชนิด เปลือกหอยลักษณะต่างๆ ที่ท่านชมและสนใจยิ่ง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)  นำคณะเดินทางสู่ ท่าเรือกัวฮ์ เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันร่มรื่น  พร้อมถ่ายภาพคู่กับ 
  "ดาตารันลัง” พญานกเหยี่ยวสัญลักษณ์ของเกาะลังกาวีไว้เป็นที่ระลึกหรือจะเพลิดเพลิน กับการซื้อสินค้าปลอดภาษี      
  บริเวณท่าเรือกัวฮ์ ซึ่งมีสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ
14.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางกลับโดยเรือเฟอร์รี่ปรับอากาศ (VIP) พร้อมอุปกรณ์นิรภัย เช่น เสื้อชูชีพ เป็นต้น
 
 
โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา
 
www.ชมรมคนอิ่มบุญ.com มือถือ: 081-447-0594 e-mail: aimboon2011@hotmail.com