Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

วันที่ 1 กัลกัตตา นาลันทา

06.20 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิพร้อมเช็คอิน
09.20 น. ออกจากสนามบินสุวรรณภูมิสู่สนามบินกัลกัตตา
10.20 น. ถึงสนามบินกัลกัตตาพร้อมเช็คเอาท์ รับประทานอาหารกลางวันและขึ้นรถบัสไปนาลันทา
21.20 น. ถึงวัดไทยนาลันทา รับประทานอาหารเย็นและเข้าสู่ที่พัก
 
วันที่ 2 นาลันทา ราชคฤห์ คยา
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าและต่อด้วยกิจกรรมถวายผ้าป่าช่วยเหลือกิจสงฆ์ เป็นวัดที่ 1
07.30 น. เดินทางไปไหว้พระพุทธเจ้าองค์ดำและชมมหาวิทยาลัยนาลันทา อันเก่าแก่ แม้เหลือแต่ซากปรักหักพังก็ยังทรงพลังแห่งความยิ่ง
  ใหญ่ในอดีตได้ดี หลังจากนั้นเดินทางต่อมาที่เมืองราชคฤห์ โดยนำท่านเข้านมัสการพระวิหารเวฬุวันอันเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธ
  ศาสนาและเป็นที่เกิดของวันมาฆบูชา หลังจากนั้นรับประทานอาหารกลางวัน ที่วัดไทยสิริราชคฤห์และรวบรวมปัจจัยถวายผ้าป่า
  ช่วยเหลือกิจสงฆ์ตามกำลังศรัทธาเป็นวัดที่ 2
14.00 น. เดินทางออกจากวัดไทยราชคฤห์พาท่านแวะชมคุกพระเจ้าพิมพิสาร โรงพยาบาลหมอชีวกและพาขึ้นชมสิ่งต่างๆ บนเขาคิชฌกูฎ
  เพื่อนำท่านเข้าสักการะถ้ำพระโมคคัลลาน ถ้ำพระสารีบุตร กุฎิพระอานนท์และที่สำคัญ คือ พระคันธกุฎิ อันเป็นที่ประทับของ
  พระพุทธเจ้า หลังจากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปที่พุทธคยา เข้าสู่ที่พักและรับประทานอาหารค่ำที่วัดไทยพุทธคยา
 
วันที่ 3 พุทธคยา
06.00 น. รับประทานอาหารเช้า
07.00 น. เดินทางไปนมัสการองค์พระมหาโพธิ์เจดีย์ พระพุทธเมตตา ต้นพระศรมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านำกล่าวคำบูชา ไหว้พระ
  สมาธิภาวนา ทำประทักษิณทั้งพระมหาเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ 3 รอบ จากนั้นนำคณะศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญ
  ที่พระพุทธองค์ทรงใช้เสวยวิมุตติสุขหลังจากตรัสรู้ ซึ่งอยู่รอบๆ ต้นพระศรีมหาโพธิ์เป็นเวลา 4 สัปดาห์ คือ พระแท่นวัชรอาสน์
  อนิมิสสเจดีย์ รัตนจงกรม เจดีย์และรัตนฆรเจดีย์
11.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่วัดไทยพุทธคยา
14.00 น. นำท่านเข้าชมวัดนานาชาติ ได้แก่ วัดทิเบต วัดญี่ปุ่น วัดภูฐาน ต่อจากนั้นนำท่านเข้านมัสการต้นพระศรีมหาโพธิ์อีกครั้งหนึ่ง
  พระอาจารย์นำปฎิบัติตามสมควรแก่เวลา หลังจากนั้นนำท่านไปวัดไทยพุทธคยาและรับประทานอาหารค่ำ หลังอาหารค่ำพร้อม
  ขึ้นโรงอุโบสถเพื่อถวายผ้าป่าช่วยเหลือกิจสงฆ์ตามกำลังศรัทธาเป็นวัดที่ 3 พร้อมกรวดน้ำรับพรและนำท่านกลับเข้าที่พักและ
  พักผ่อนตามอัทธยาศัย ท่านที่ต้องการซื้อของบริเวณใกล้ๆ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ก็สามารถเดินไปหาซื้อได้ตามสะดวกหรือท่านใด
  ต้องการเก็บบุญเพิ่มเติมก็สามารถไปนั่งสมาธิเจริญภาวนาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ (วัดอยู่ใกล้บริเวณพุทธปริมณฑล)
 
วันที่ 4 พุทธคยา พาราณสี
05.30 น รับประทานอาหารเช้า
06.30 น.     เดินทางต่อไปเมืองพาราณสี รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
13.00 น.    ถึงเมืองพาราณสีเข้าชมพิพิธภัณฑ์เมืองสารนาถเพื่อสักการะพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาอันงามที่สุดของโลก และนำท่านเข้า
  สักการะและชมสิ่งต่างๆ ภายในบริเวณป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กล่าวคือ ธัมเมกขสถูปสถานที่ทรงแสดงปฐมเทศนา ธัมมราชิกา
  สถานที่ทรงแสดงอนัตตลักขณสูตร ปัญจายตันเจดีย์ สถานที่ทรงแสดงธรรมแก่พระยสะ มูลคันธกุฏี สถานที่ประทับพระพุทธองค์
  และเสาศิลาจารึก พระเจ้าอโศกมหาราช ณ บริเวณธัมเมกขสถูป คณะนำกล่าวคำบูชา ไหว้พระ สมาธิภาวนา พร้อมทั้งทำปะทักษิณ
  นอกจากนั้น คณะจะได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วด้วย ต่อจากนั้นนำท่านไปเยี่ยมชมนิวมูลคันธกุฎี ซึ่งชาวศรีลังกาดำเนิน
  การสร้างไว้เป็นพุทธบูชาประดิษฐานพระพุทธรูปปาง ปฐมเทศนาที่สวยงามอีกองค์หนึ่งพร้อมทั้งนำท่านเข้านมัสการพระพุทธเจ้า 28
  ซึ่งประดิษฐ์ฐานอยู่รอบๆ ต้นโพธิ์ลังกา หลังจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่พักที่วัดไทยสารนาถ คณะร่วมบุญสร้างบารมีถวายผ้าป่าวัด  
  ไทยสารนาถ ตามกำลังศรัทธาเป็นวัดที่ 4 รับประทานอาหารค่ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 5 พาราณสี กุสินารา
05.00 น.      ขึ้นรถบัสไปล่องแม่คงคา เพื่อชมวัฒนธรรมประเพณีการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดู ตลอดจนพิธีเผาศพที่ริมแม่น้ำคงคา
  โดยเฉพาะที่ท่ามณิกัณณิการ์ฆาฎ ได้เวลาพอสมควรกลับมารับประทานอาหารเช้าและเดินทางต่อไป
08.00 น.     ออกเดินทางไปเมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
15.00 น.     ถึงเมืองกุสินารา นำท่านเข้านมัสการพระพุทธรูปปางปรินิพพานหรือปางอนุฏฐานไสยาสน์ พระเจดีย์มหาปรินิพพาน ฐานเจดีย์
  ที่ประดิษฐานพระศพสมโภช คณะนำไหว้พระ สมาธิภาวนาและทำประทักษิณ หลังจากนั้นเดินทางต่อไปมกุฎพันธนเจดีย์สถานที่
  ถวายพระเพลิงพระศพของพระพุทธองค์และนำท่านเข้าชมวัดไทยกุสินารา รับประทานอาหารค่ำและเข้าพักที่นี้ หลังจากนั้นคณะ
  ร่วมบุญกุศลด้วยการถวายผ้าป่าตามกำลังศรัทธาเป็นวัดที่ 5
 
วันที่ 6 กุสินารา ลุมพินี
06.30 น     รับประทานเช้าแล้วเดินทางต่อไปประเทศเนปาล เพื่อนมัสการสถานที่ประสูติที่ลุมพินีวันรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง
12.30 น.   ข้ามพรมแดนอินเดียเข้าสู่เนปาล ณ ด่านโสโนลี ตรงไปลุมพินีวันประกอบพิธีบูชาสักการะมหามายาเทวีวิหาร เสาศิลาจารึก
  พระเจ้าอโศก สระโบกขรณี ไหว้พระ สมาธิภาวนา ประทักษิณเสร็จเรียบร้อยแล้ว เข้าสู่ที่พักวัดไทยลุมพินี รับประทานอาหารค่ำ
  ที่นี้และคณะของเราก็จัดถวายผ้าป่าช่วยเหลือกิจสงฆ์เป็นวัดที่ 6
 
วันที่ 7 ลุมพินี สาวัตถี อัคระ
06.30 น.     ออกจากประเทศเนปาลเข้าสู่อินเดียและเดินทางต่อไปเมืองสาวัตถี เพื่อเข้าชมพระมหาวิหารเชตะวันและอื่นๆ รับประทาน
  อาหารกลางวันระหว่างทาง
14.00 น     ถึงเมืองสาวัตถีเข้าชมพระมหาวิหารเชตะวัน สักการะ พระคันธกุฎี อานันทโพธิ์ กุฎิพระสีวลี เจดีย์พระ อรหันต์แปดทิศ เป็นต้น
  และไปชมเจตยานุสรณ์บ้านอนาถบิณฑิกเศรษฐี บ้านองคุลิมาล สถานที่พระเทวทัตต์ถูกแผ่นดินสูบ สถานที่นางจิญจมานาวิกา
  ถูกแผ่นดินสูบ หลังจากนั้นรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมปาวัน (PAWAN) และเดินทางต่อไปที่สถานีรถไฟโกณฑะ
21.00 น.      ขึ้นรถไฟไปเมืองอัคระ เพื่อเยี่ยมชมทัชมาฮาล อนุสรณ์รักของพระเจ้าชาเยฮันกับพระนางมุมตัช
 
วันที่ 8 อัคระ เดลฮี
06.00 น     ถึงสถานีอัคระจากรถไฟขึ้นรถไปโรงแรม รับประทานอาหารเช้าและภาระกิจส่วนตัว
09.00 น.    เดินทางไปชมทัชมาฮาล
11.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน
12.30 น. ไปชมอัคราฟอร์ท พระราชวังแห่งราชวงศ์โมกุลที่ยิ่งใหญ่
15.00 น.   เดินทางต่อไปที่เมืองเดลฮี เมืองหลวงของอินเดียรับประทานอาหารค่ำระหว่างทาง
22.00 น. ถึงเมืองเดลฮีเข้าพักที่โรงแรม
 
วันที่ 9 เดลฮี
07.00 น.    รับประทานอาหารเช้าพร้อมเก็บสัมภาระขึ้นรถเพื่อเดินทางไปเข้าชมวัดฮินดูบิลล่าเท็มเปิล ซึ่งเป็นวัดที่สวยงามวัดหนึ่งในเดลฮี  
  เข้าชมอินเดียเกทเข้าชมบ้านประธานาธิบดีและพิพิธภัณฑ์มหาตมคานธีและรับประทานอาหารกลางวันที่ภัตตาคาร
12.30 น.     มีเวลาอาจนำคณะไปแหล่งชอบปิ้งที่ศูนย์การค้าพาลิกาพลาซ่า ตลาดใต้ดิน แถวถนนชันปาถอันเป็นย่านการค้าที่สำคัญของเดลฮี
  และมีสิ่งต่างๆให้ซื้อหากันมากมาย
20.00 น.     รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
21.30 น.     เดินทางต่อไปสนามบินอินทิราคานธี สนามบินนานาชาติของเดลฮี พร้อมเช็คอิน
 
วันที่ 10 เดลฮี สุวรรณภูมิ
01.05 น. ออกจากสนามบินอินทิราคานธี ด้วยสายการบินเจ็ตแอร์เวย์ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ
06.55 น.     ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมเช็คเอาท์และไปรับกระเป๋าแยกย้ายกันกลับภูมิลำเนาของตนๆ 
  ด้วยความสุขอิ่มบุญกันถ้วนหน้าและระลึกถึงกันโดยมิรู้ลืม
 
โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา
 
www.ชมรมคนอิ่มบุญ.com มือถือ: 081-447-0594 e-mail: aimboon2011@hotmail.com