Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
วันที่ 1    ห้วยทราย-หลวงน้ำทา-เมืองหล้า-สิบสองปันนา
07.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองไทย-ลาวนั่งเรือ ข้ามแม่น้ำโขงสู่เมืองห้วยทราย
  แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาวซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ อ. เชียงของ
08.30 น.  เดินทางไปสิบสองปันนาผ่านขุนเขาและสัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวลาวที่ย้อนยุคไป 50-60 ปี
  แวะหมู่บ้านน้ำขก ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ผลิตสุราพื้นบ้านพร้อมชมวิธีการผลิตและเลือกชิมได้
  เดินทางผ่านเวียงภูคา (แหล่งขุดถ่านหิน เพื่อส่งมาขายยังประเทศไทย)
12.30 น.  ถึงเมืองหลวงน้ำทา  สัมผัสกับบรรยากาศแบบไทยเดิมที่เลือนหายไปจากประเทศไทยอันยาวนาน
  และสัมผัสกับชีวิตของพี่น้องชาวไทดำ รับประทานอาหารกลางวันที่บ่อเตน
14.00 น.   ถึงด่านชายแดนจีน-ลาว ตรวจหนังสือผ่านแดนเพื่อเดินทางเข้าด่านบ่อหานประเทศจีน
14.30 น.  เดินทางจากด่านบ่อหาน ถึงเมืองหล้า ประตูสู่เมืองสิบสองปันนา ชมการใช้ชีวิตของพี่น้องชาวไทลื้อ
  เมืองหล้า สิบสองปันนา ซึ่งยังคงไว้ในรูปแบบที่ดั้งเดิมอย่างสมบูรณ์
19.30 น.  รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พักโรงแรมและพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่ใจกลางเมืองสิบสองปันนา
 
วันที่ 2    ป่าดงดิบ-สวนนกยูง-เมืองฮำ (กาหลั่นป้า )-เชียงรุ้ง
06.30 น.   รับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางชมป่าดงดิบสวนนกยูงมีจำนวนมากบินมาตามเสียงนกหวีด
  เพื่อมากินอาหาร ชมหมู่บ้านของเผ่าไอหนีและชมการแสดงของชนเผ่าต่างๆ บริเวณน้ำตกเก้ามังกร
  และชมการแสดงดนตรีของชนเผ่าไต
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน เดินทางต่อชมหมู่บ้านอนุรักษ์ กาหลั่นป้า ที่เมืองฮำ(ไทลื้อ ) 
  เข้าไปสัมผัสกับวัฒนธรรมไทลื้อแท้ๆ ที่ยังคงอนุรักษ์ไว้พร้อม ร่วมกิจกรรมต่างๆในหมู่
  บ้านและแวะเข้าเยี่ยมชมศูนย์สมุนไพรไทลื้อ และนวดเท้าเพื่อผ่อนคลาย (ฟรีทุกท่าน)
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร
19.30 น. เข้าชมการแสดงเมืองพาราณาสีที่อลังการและงดงามตระการตา จนมีคำพูดที่ว่า
  หากไม่ได้ชมการแสดงชุดนี้เหมือนมาไม่ถึงสินสองปันนา กลับที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 3      สิบสองปันนา – คุนหมิง
06.30 น.   รับประทานอาหารเช้า เดินทางต่อไปคุนหมิงด้วยรถโค้ชชั้นหนึ่ง ตามเส้นทางด่วน
  พิเศษกรุงเทพฯ-คุนหมิง โดยผ่านเมือง ซือเหมา ซึ่งมีเป็นเมืองที่มีธรรมชาติงดงามมาก
12.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองโม่เจียง เป็นเมืองอารยธรรม โบราณแห่งชนเผ่า
  ต่าง ๆ และเดินทางต่อไปคุนหมิง
16.30 น.    ถึงเมืองคุนหมิง เข้าที่พักโรงแรม ใจกลางเมืองคุนหมิง
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น กลับเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 4   หุบเขาทรายเปลี่ยนสี ถ้ำจิ่วเชียง ป่าหิน
06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า
08.00 น.   ไปภูเขาซีซัน ลอดประตูมังกรเพื่อเป็นศิริมงคลและไปนั่งกระเช้าข้ามทะเลสาปเตียนฉือที่ยาวที่สุด
  ในคุนหมิง สามารถชมวิวทิวทัศน์ตัวเมืองคุนหมิงจากที่สูงที่สวยที่สุดอีกด้วย ถ้ามีเวลาไปชมหุบเขา
  ทรายเปลี่ยนสีซึ่งดินมีคุณสมบัติพิเศษสามารถเปลี่ยนสีได้ทุกสภาพอากาศ
09.30 น.    ไปชมป่าหินที่มหัศจรรย์และใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีพื้นที่ถึง 40,000 ไร่ มีอายุถึง 2-3 ร้อยล้านปี
  ที่ถูกกัดเซาะตามธรรมชาติจนกลายเป็นรูปร่างสวยสดแปลกตาดูไม่เบื่อ จนกลายเป็นตำนานพื้นบ้าน
  เช่น หินคอยนาง หินเจ้าแม่กวนอิม ฯลฯ
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน หลังจากนั้นนำท่านชมความงามของถ้ำจิ่วเชียง ซึ่งเป็นถ้ำที่งดงามตระการตา
  จนเป็นที่กล่าวขานกันว่า ลงน้ำดูทะเลสาบซีหู บนดินชมถ้ำจิ่วเชียง
18.00 น.   รับประทานอาหารเย็นที่ภัตตาคาร กลับที่พักโรงแรม  พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่  5   คุนหมิง-สิบสองปันนา   
06.30 น.   รับประทานอาหารเช้า เดินทางกลับสิบสองปันนาด้วยรถโค้ชชั้นหนึ่ง ตามเส้นทางด่วน
  เส้นทางเดิม โดยผ่านเมืองซือเหมา ซึ่งมีเป็นเมืองที่มีธรรมชาติงดงามมาก
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่เมืองโม่เจียง เป็นเมืองอารยธรรม โบราณแห่งชนเผ่า
  ต่างๆ และเดินทางต่อไปคุนหมิง
16.30 น.   ถึงเมืองสิบสองปันน เข้าที่พักโรงแรมที่เมืองเชียงรุ้ง
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น เข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 
วันที่ 6 เชียงรุ้ง เมืองหล้า หลวงน้ำทา เชียงของ เชียงราย (ไปรถ-กลับรถ)
06.00 น.   รับประทานอาหารเช้า เดินทางออกจากโรงแรมไปบ่อหานและบ่อเต้น ชายแดนจีน-ลาว
12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวันที่เมืองห้วยน้ำทา
15.00 น.   เดินทางถึงห้วยทราย ข้ามมา อ.เชียงของ ผ่านพิธี ต.ม. กลับเข้าสู่ประเทศไทย ที่อ.เชียงของ
  แล้วเดินทางกลับด้วยความประทับใจโดยสวัสดิภาพทุก ๆ ท่าน
 
 
โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา
 
www.ชมรมคนอิ่มบุญ.com มือถือ: 081-447-0594 e-mail: aimboon2011@hotmail.com