Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 

วันที่ 1

03.00 น. รับคณะที่จุดนัดพบ  
06.00 น. นำท่านถึงด่านชายแดนอรัญประเทศไทย – กัมพูชา ทำธุระส่วนตัว
07.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมอินโดจีน
08.30 น. ถึงตลาดโรงเกลือ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่เมืองเสียมเรียบ
12.30 น รับประทานอาหารกลางวันที่ห้องอาหาร หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่วัดที่เป็นบริเวณที่เก็บรวบรวมโครงกระดูกและหัวกระโหลก
  ในสมัยเขมรแดงและชมทุ่งสังหาร ต่อจากนั้นนำท่านสักการะศาลเจ้าเจกเจ้าจอมใน บริเวณด้านหน้าพระราชวังของเจ้าสีหนุ
  อยู่ใจกลางเมืองเสียมเรียบและนำท่านเดินชมสวยที่สวยงาม ต่อจากนั้นนำท่านเดินทางสู่โตนเลสาป ซึ่งเป็นทะเลสาปที่ใหญ่ที่สุด
  ในภาคพื้นเอเซียและนำท่านล่องเรือชมวิถีชีวิตของชาวบ้านกับเก็บภาพประทับใจกับบรรยากาศที่งดงามทั้งสองฟากฝั่ง หลังจากนั้น
  เดินทางสู่ตัวเมืองเสียมเรียบและแวะช้อปปิ้งที่ตลาดซาจ๊ะ เป็นแหล่งขายสินค้าพื้นเมือง
18.00 น รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ พร้อมดูโชว์ระบำนางอัปสราและการแสดงพื้นบ้านชาวเขมร หลังจากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก
  หรือต้องการท่องราตรีต่อก็ตามอัธยาศัย
 
วันที่ 2 เสียบเรียบสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลก  
07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
08.00 น. ออกเดินทางนำท่านเข้าชมปราสาทตาพรหม โดยทางเข้าปราสาทจะร่มรื่นด้วยพรรณไม้และประตูทางเข้าที่มีการแกะสลักรูปหน้า
  พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วย และเข้าชมตัวปราสาทที่มีต้นไม้เข้าทำลายจนเกิดศิลปะที่สวยงามพร้อมชมนางอัปสราที่สวยงาม
  และหลังจากนั้นเดินทางสู่นครธม โดยเข้าทางด้านประตูทิศใต้ซึ่งที่ซุ้มแกะสลักรูปหน้าพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 อยู่ด้วยระหว่างทางเข้า
  จะมีรูปแกะสลักของเหล่าทหารที่กำลังกวนเกษียรสมุทรอยู่ นำท่านเข้าชมปราสาทบายน บาปวน ตื่นตะลึงกับภาพพระพักตร์ของ
  พระโพธิ์สัตวอวโลกิเตศวร ภาพแกะสลักนูนต่ำแสดงถึงเรื่องราวการทำสงครามระหว่างขอมกับอาณาจักรจาม หลังจากนั้นนำท่าน
  เดินทางสู่นครวัดปราสาทที่ยิ่งใหญ่ตระการตา ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกลักษณะเป็นปราสาทหินที่สวยงามด้วยการ
  แกะสลักที่งดงามทั้งภาพแกะสลักนูนต่ำบนหินทรายรูปนางอัปสรหรือนางอัปสรา ตามระเบียงและหน้าของโคปุระ (ซุ้มประตู)
  ทุกชั้น สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 พุทธศตวรรษที่ 12 หรือ ประมาณ 840 ปี ก่อน โดยสร้างด้วยแรงงานคนหลาย
  หลายแสนคนและช้างเพื่อลากหิน 4,000 เชือก
12.30 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหารสวัสดี เมืองเสียมเรียบ
13.30 น. หลังจากรับประทานอาหารเรียบร้อยแล้วนำคณะเดินทางชมปราสาทบันทายสรี สร้างตอนปลายสมัยพระเจ้าราเชนทรวรมินทร์
  (พ.ศ. 1510) เป็นปราสาทหลังเล็กๆ กลุ่มหนึ่งสร้างด้วยหินทรายสีชมพูแกะและแกะสลักภาพนูนสูงได้อย่างสวยงามมาก
  จากนั้นมุ่งหน้าสู่ด่านชายแดนอรัญประเทศ
16.00 น. ถึงด่านอรัญประเทศ ทำพิธีการผ่านด่านข้ามแดนเข้าสู่ จ.สระแก้วพร้อมช้อปที่ตลาดโรงเกลือ
18.00 น. ออกเดินทางกลับ กทม.
21.00 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
 
โลกจะแคบถ้าท่านไม่ได้เดินทางไปกับเฮา
 
www.ชมรมคนอิ่มบุญ.com มือถือ: 081-447-0594 e-mail: aimboon2011@hotmail.com